Opleidingsbehoefte in kaart brengen

Is er sprake van een opleidingsbehoefte?

Vaak worden vrijwilligers ingezet en verloopt dat dermate naar tevredenheid van beide kanten (organisatie en de vrijwilliger zelf) dat er niet direct een opleidingsbehoefte is. Wanneer er een goede functiebeschrijving is van de gewenste vrijwilliger, daar wordt goed op geworven en er komen de juiste mensen op af, dan zal de vrijwilliger in de meeste gevallen goed voldoen. De intake van vrijwilligers speelt dus een belangrijke rol.

Introductieprogramma:

Wanneer de vrijwilliger start met zijn of haar vrijwilligerswerk, is het goed om een introductieprogramma aan te bieden. Dit programma bestaat doorgaans uit het geven van informatie over:

  • Missie en de organisatiedoelstellingen
  • Organogram en staf
  • Jaarplan
  • Activiteitenprogramma
  • Gedragscodes voor vrijwilligers.
  • Veiligheidsvoorschriften
  • Vrijwilligersbeleid
  • Taakbeschrijvingen

Het is belangrijk om deze informatie aan de vrijwilliger te verstrekken zodra deze aan de slag gaat. Bij organisaties met veel vrijwilligers is het handig om een groepsgewijze introductie te geven met o.a. de bovenstaande onderdelen.

Coaching:

Bij de uitvoering van de eerste activiteiten door de vrijwilliger is het handig wanneer iemand de vrijwilliger inwerkt in de werkzaamheden die moeten gebeuren. Een medewerker die de vrijwilliger daarbij begeleid, dus een begeleider of coach, kan dan handig zijn. De deskundigheid die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren wordt zo overgedragen.

Trainen van basisvaardigheden:

Het kan zijn dat er voor de goede uitvoering van vrijwilligerswerk in je organisatie bepaalde basisvereisten nodig zijn. Denk aan gastgerichtheid richting cliënten. Of het goed kunnen rondleiden van bezoekers in een museum. In dat geval kan het handig zijn om dit soort algemeen vereiste vaardigheden standaard als een training aan te bieden, bijvoorbeeld 1 keer per half jaar. Daar kunnen dan groepsgewijs de vrijwilligers aan deelnemen die deze training nog moeten volgen.

Trainen van specifieke vaardigheden:

Het komt ook voor dat er vrijwilligers actief zijn in de organisatie die een specifieke training nodig hebben. Kijk dan in overleg met de vrijwilliger hoe die specifieke opleidingsbehoefte op maat kan worden ingevuld voor de betreffende vrijwilliger. Dat kan door de vrijwilliger een training of opleidingsprogramma extern aan te bieden. Maar wellicht kan een interne deskundige de vrijwilliger op dat gebied opleiden. Het kan ook zinvol zijn dat een vrijwilliger deelneemt aan een symposium gericht op een thema waarover meer deskundigheid gewenst is.

Achterhalen van de opleidingsbehoefte:

Om zicht te krijgen en te houden op de opleidingsbehoefte van vrijwilligers is een periodiek voortgangsgesprek zinvol. Dat kan bijvoorbeeld jaarlijks plaatsvinden. In het voortgangsgesprek staat het welzijn van de vrijwilliger centraal als gespreksonderwerp centraal en bespreek je zijn of haar functioneren als vrijwilliger en het persoonlijke welbevinden. Dit is ook het moment om de opleidinsgbehoefte van de vrijwilliger te bespreken. Wanneer die opleidingsbehoefte er is, kijk je samen met de vrijwilliger naar de mogelijkheden om die in te vullen en maak je daar afspraken over.

Scholing via Vrijwilligersaanzet:

Kenniscentrum Vrijwilligers heeft een aanbod rond bijscholing van vrijwilligers samengesteld waar in de praktijk veel behoefte aan blijkt te bestaan.

>> Wil je een thema-avond of training organiseren? Lees dan hier verder.

Met dit artikel wil Kenniscentrum Vrijwilligers | VrijwilligersAanZet praktische tips geven voor het organiseren van vrijwilligersinzet. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? >> Schrijf je hier in.