Algemene voorwaarden cursussen en opleidingen Kenniscentrum vrijwilligers

Versie 1.4 – oktober 2023

De Algemene voorwaarden cursussen en opleidingen zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door Kenniscentrum Vrijwilligers worden gegeven. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.

Aanmelding

Aanmelding voor een cursus dient schriftelijk te geschieden door inzending van een door Kenniscentrum Vrijwilligers op de website vrijwilligersaanzet.nl geplaatst inschrijfformulier.

Kenniscentrum Vrijwilligers kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

De verzending van een inschrijfformulier heeft tot gevolg dat de aanmelder en Kenniscentrum Vrijwilligers een overeenkomst hebben waarvan deze cursusvoorwaarden deel uitmaken. Bij inzending gaat de aanmelder akkoord met de Algemene voorwaarden cursussen en opleidingen.

De cursussen

Kenniscentrum Vrijwilligers geeft de cursus overeenkomstig de op de website vrijwilligersaanzet.nl en/of offerte omschreven wijze. Kenniscentrum Vrijwilligers draagt zorg voor het bij de cursus of opleiding behorend lesmateriaal.

Cursusprijzen

Alle door Kenniscentrum Vrijwilligers vermelde cursusprijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

In de door Kenniscentrum vrijwilligers gepubliceerde cursusprijs per deelnemer zijn alle kosten inbegrepen, tenzij anders vermeld. Kenniscentrum Vrijwilligers houdt zich het recht voor cursusprijzen tussentijds te wijzigen.

Annulering en restitutie

Tot 5 dagen na aanmelddatum kan de aanmelder uitsluitend schriftelijk annuleren. Kenniscentrum Vrijwilligers brengt daarvoor € 110,- excl. btw administratiekosten in rekening. Bij annulering daarna brengt Kenniscentrum Vrijwilligers het volledige bedrag in rekening. Het is wel mogelijk om een plaatsvervanger te sturen. Indien de aanmelding geschiedt binnen een termijn van 10 dagen dat de cursus aanvangt is deze definitief en volgt nooit restitutie van cursusgeld.

Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, zulks per aangetekende brief of per e-mail – waarvan de ontvangst is bevestigd – en onder opgaaf van redenen. Voor de vaststelling van het moment van annulering (opzegging) is beslissend het moment waarop Kenniscentrum Vrijwilligers het bericht van annulering heeft ontvangen.

Een cursist kan om moverende redenen besluiten tussentijds te stoppen met een cursus of opleiding. Nadat een cursist zich heeft afgemeld is herinschrijving voor dezelfde cursus of opleiding niet meer mogelijk.

Na afmelding van een cursus of opleiding of indien een cursist slechts een gedeelte van de cursus of opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven heeft bijgewoond, zal – ongeacht de reden(en) daarvan – geen restitutie van (gedeelten van) cursusgelden plaatsvinden.

Bij eventueel onvoldoende deelname aan een cursus heeft Kenniscentrum Vrijwilligers het recht de cursus te annuleren. In geval van overmacht, zoals omschreven in deze algemene cursusvoorwaarden, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Overmacht

Kenniscentrum Vrijwilligers verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om de overeengekomen prestaties te leveren. Zij behoudt zich echter het recht voor (delen van) cursussen om haar moverende redenen te verplaatsen. Dit alles zonder restitutie van (gedeelten van) cursusgelden of het betalen van schadevergoedingen aan de cursist en/of diens werkgever.

Indien een cursus op de aangekondigde data geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, staking in het OV of om welke andere reden dan ook, zal Kenniscentrum Vrijwilligers zo spoedig mogelijk trachten te komen met vervangende cursusdata.

Betalingscondities

De cursuskosten worden middels een factuur in rekening gebracht aan de op het aanmeldingsformulier vermelde werkgever. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Eventuele incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van degene op wiens naam de factuur gesteld is, conform de “Wet Incassokosten”.

Adresgegevens

Kenniscentrum Vrijwilligers verwerkt de gegevens van de cursist voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en om de cursist, ook per e-mail, op het vakgebied van informatie te voorzien over uitgaven en diensten van Kenniscentrum vrijwilligers. In elke email is een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als de cursist in het geheel geen prijs stelt op deze informatie, kan de cursist dit schriftelijk melden bij Kenniscentrum vrijwilligers, Jan Steenstraat 13, 5062 LP OISTERWIJK.

Klachtenregeling

Kenniscentrum Vrijwilligers spant zich in de cursussen en opleidingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wanneer de cursist een klacht heeft kan de cursist Kenniscentrum Vrijwilligers hiervan schriftelijk (of via email) binnen uiterlijk 2 weken na de laatste trainingsdag op de hoogte brengen, met een specifieke omschrijving van de klacht(en).

Kenniscentrum Vrijwilligers zal trachten – voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en binnen haar mogelijkheden ligt – de desbetreffende klacht in samenspraak met de cursist op te lossen. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting(en) van opdrachtgever niet op. De reactietermijn op een klacht bedraagt uiterlijk 4 weken en de reactie op een klacht zal schriftelijk of per email gegeven worden. De opdrachtgever en/of deelnemer kan een klacht schriftelijk indienen, op het navolgende adres:

Kenniscentrum vrijwilligers
T.a.v. Werkgroep Cursussen en Opleidingen
Jacob van ruisdaelpad 6
5062 KM OISTERWIJK

Niet goed geld terug garantie

Als een deelnemer niet tevreden is over een cursus geldt de Niet goed geld terug garantie. Deze garantie geldt onder de volgende voorwaarden:

Bij een cursus van 2 dagdelen mag je maximaal 1 dagdeel hebben deelgenomen. Bij een cursus van 4 dagdelen mag je maximaal 2 dagdelen hebben deelgenomen.

Je moet het product volledig hebben betaald voordat de aanvraag wordt ingediend.

Je moet bij de trainer hebben aangegeven dat je niet tevreden bent. Daarnaast moet je op de dag van de cursus per e-mail aan ons doorgeven dat je niet tevreden bent met de cursus en dat je de cursus niet verder wilt volgen. Neem daarvoor contact op met info@vrijwilligersaanzet.nl, onder vermelding van ‘Niet goed geld terug garantie’. Vermeld in de email om welke cursus het gaat. Deze aanvraag dien je uiterlijk twee dagen na het afbreken van de cursus gedaan te hebben. Kenniscentrum Vrijwilligers neemt vervolgens contact met je op waarna we samen kijken naar een alternatief. Vind je geen alternatief? Dan storten we het gehele cursusbedrag binnen dertig dagen terug.

Uitzonderingen:
De Niet goed geld terug garantie geldt niet voor evenementen, coaching, e-learning of cursussen/workshops die korter dan of gelijk aan 1 dagdeel duren.

Auteurs- en eigendomsrecht

Het cursusmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de cursist. Kenniscentrum Vrijwilligers behoudt zich uitdrukkelijk het eigendoms- en auteursrecht voor van al het verstrekte cursusmateriaal.

Aansprakelijkheid

Kenniscentrum Vrijwilligers is nimmer aansprakelijk voor het, voor, tijdens of na de cursus ontstaan van enige (directe of indirecte) schade, zoals aan bezittingen van deelnemers en/of door de deelnemers en/of/aan/van derden, tijdens de cursus opgelopen letsel, behoudens de wettelijke dwingende bepalingen aangaande aansprakelijkheid.

De deelnemer is tijdens de cursus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag en de consequenties daarvan. Kenniscentrum Vrijwilligers kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen van de cursist voor, tijdens en na afloop van de opleiding.​ Indien de gedragingen van de cursist daar aanleiding toe geven, kan Kenniscentrum Vrijwilligers de cursist verwijderen uit de cursus of opleiding en van de deelnamelijst schrappen.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van toepassing zijn, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen, met uitsluiting van iedere andere rechter, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.